2016-03-11

100 lat Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Początki rozwoju elektryki Zjawisko elektryzacji występujące przy pocieraniu bursztynu znali już starożytni uczeni od nich zapożyczono słowo bursztyn, czyli „elektron” które służy nam do dziś do tworzenia nowych skojarzeń i pojęć.

Na początku powstania i rozwoju elektryki zjawiska magnetyczne i elektryczne obserwowane w naturze uznawane były jako wzajemnie niezależne. Zajmowali się nimi, poznając je a później eksperymentując ludzie różnych profesji już od czasów prehistorycznych aż do początków XIX stulecia. Dopiero badania prowadzone przez fizyków pozwoliły na jej praktyczne wykorzystanie. Jednym z nich był G. S. Ohm, który sformułował prawo, znane jako Prawo Ohma (1827 r.) a zależności z niego wynikające odnoszą się obwodów zamkniętych czyli źródła prądu, linii przesyłowych i odbiorników energii.

Dzięki pracom Ch. Oersteda i A.M. Ampẻre′a, ukoronowanych odkryciem indukcji magnetycznej przez M. Faradaya (1831), okazało się, że istnieje ścisły związek miedzy magnetyzmem i elektrycznością. Dało to podstawy do dalszych eksperymentów i współczesnego wykorzystania energii elektrycznej w szerokim zakresie również do celów gospodarczych, najpierw do oświetlenia a później do napędu. A dziedzinę techniki obejmującą obszar zastosowań energii elektrycznej nazwano: e l e k t r o t e c h n i k ą

Wynalazki XIX w. pokazały wielkie możliwości dla praktycznego wykorzystania energii elektrycznej, powodując że pod koniec XIX wieku wkroczyła ona trwale w życie społeczeństwa i stała się niezbędna dla jego normalnego funkcjonowania.

Natomiast po 1884 roku, gdy powstały pierwsze wydziały elektryczne na wyższych uczelniach można mówić dopiero o fachowych elektrykach.

Możliwości wykorzystania prądu elektrycznego do innych zastosowań niż elektrotechniczne pojawiły się w momencie przemyśleń nad zagadnieniami przekazywania informacji na odległość przy użyciu prądu elektrycznego płynącego w liniach przewodowych, a dziedzinie techniki nadano nazwę: t e l e t e c h n i k a.

W toku prowadzonych prac nad elektrycznością stwierdzono, że przepływowi prądów i występowaniu napięć elektrycznych towarzyszą pola. Możliwość przekazywania informacji na odległość bezprzewodowo wykorzystując pola doczekała się realizacji pod koniec XIX wieku. W wyniku niezależnych prac w Europie powstały urządzenia do bezprzewodowego przesyłania sygnałów telegraficznych (1895-1897) i dźwięków (1920). W ten sposób narodziła się technika radiowa (od łac.: radius = promień).

Temu działowi techniki nadano nazwę: r a d i o t e c h n i k a.

Tak kształtowały się działy techniki wywodzące się z dziedziny elektryczności.

W przeszłości uważano że istnieje jedna elektrotechnika, na którą składają się prądy silne i prądy słabe – jak to wówczas określano. Dopiero po latach uzmysłowiono sobie, iż jest to rozumowanie błędne (co stanowiło pewną przeszkodę w zamiarach zjednoczenia się członków trzech różnych stowarzyszeń). Trzeba jednak podkreślić, że zarówno urządzenia wykorzystywane w sferze teletechniki jak i radiotechniki musiały korzystać ze źródeł energii elektrycznej, której wytwarzanie było domeną elektrotechniki. Ich wspólną cechą jest także to, że powstały w oparciu o wiedzę o elektryczności i o prawa sformułowane przez badaczy działających w tej dziedzinie co wyżej przedstawiono.

Początki działalności stowarzyszeniowej elektryków

Początki społecznego życia elektrotechników na ziemiach polskich rozdzielonych podówczas między trzech zaborców datuje się z końca XIX wieku. Elektrotechnika - młoda jeszcze wówczas dyscyplina – posiadała już jednak wśród rozproszonych Polaków swoich wyznawców, którzy dążyli do skupienia się celem wspólnego omawiania swych spraw fachowych, pogłębienie wiedzy, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim popieranie wszelkimi sposobami rozwoju elektrotechniki rodzimej we wszystkich jej przejawach.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku, zaczęto organizować na ziemiach Polskich zjazdy techników. I Zjazd Techników Polskich (wszelkich specjalności ) , odbył się w Krakowie w dniach 8 – 10 września 1882 r. Uczestniczyło w nim 311 osób z trzech zaborów i z innych krajów. Datę tego zjazdu przyjmuje się za początek zorganizowanego społecznego ruchu techników polskich. Kraków, Lwów, Warszawa, Poznań – to miasta, w których organizowano kolejne zjazdy techników polskich (I-VII) w okresie zaborów. Kolejny etap jednoczenia – to zakładanie stowarzyszeń.

Ponieważ nie było mowy o jawnym zrzeszaniu się w 1898 r. wykorzystano możliwość założenia Klubu naukowo-technicznego, którego statut zatwierdziły ówczesne władze carskie. W kilka miesięcy później w 1899 r. powstało w W-wie pierwsze zrzeszenie elektryków polskich w postaci Delegacji Elektrotechnicznej przy Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Przewodniczącym Delegacji został jej organizator Kazimierz Obrębowicz.

Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w Warszawie   dniach 1-3 października 1903 r. pierwszego w historii Zjazdu Elektrotechników w Polsce, który ze względów konspiracyjnych

nazwano „Ogólnym Posiedzeniem Członków Delegacji przy współudziale zaproszonych gości”.

W 1904r Delegacja Elektrotechniczna przekształciła się w Koło Elektrotechników, które w 1907r przystąpiło do Stowarzyszenia Techników w Warszawie. W czasach zaborów wielu Polaków studiowało elektrykę na uczelniach zagranicznych i wstępowali do stowarzyszeń tam działających. Szczególną popularnością cieszyła się w owym czasie politechnika w Darmstadt. Jej absolwenci wywarli duży wpływ na rozwój elektryki w Polsce.

Uczelnię tą kończyli między innymi późniejsi profesorowie Politechniki Lwowskiej Włodzimierz Krukowski, Gabriel Sokolnicki, Aleksander Rothert, rektor Politechniki Warszawskiej Kazimierz Drewnowski i Mieczysław Pożaryski (pierwszy prezes SEP).

Nie sposób nie wspomnieć, że we Lwowie elektrycy polscy działali nieformalnie od 1901r

a w marcu 1908r została powołana oficjalnie Sekcja Elektrotechniczna przy Towarzystwie Politechnicznym. Jej przewodniczącym został Kazimierz Drewnowski. Członkami założycielami byli m.in. profesorowie Politechniki Lwowskiej: Roman Dzieślewski, Ignacy Mościcki i Gabriel Sokolnicki. Podczas pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w 1919 r. Sekcja Elektrotechniczna przekształciła się w Lwowskie Koło SEP.   Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 7-9 czerwca 1919 r. odbył się Zjazd a jego wynikiem było powołanie do życia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich S.E.P. obejmującego swoim działaniem cały kraj. Zjazd został zwołany przez Komitet Organizacyjny utworzony w dniu 23 marca 1919 r. przez Koło Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. Prace Komitetu przebiegały pod przewodnictwem prof. inż. Mieczysława Pożaryskiego. Nowo powstałe Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich stało się spadkobiercą pięknych tradycji pionierów społecznej pracy nad rozwojem polskiej elektrotechniki a jego organizatorzy przyszli na Zjazd z opartym o te tradycje, programem nie pozbawionym cech postępu. Pierwszym prezesem SEP został Mieczysław Pożaryski. W Zjeździe tym brali udział również elektrycy z Radomia i woj. radomskiego.

Poz.   23 Bilek Franciszek, Radom, ul. Długa 16

Poz.   50 Cielecki Bolesław, Ćmielów st. P. Ostrowiec

Poz.   64 Dądziński Esdmund, Radom, ul. Piłsudskiego 7m 6

Poz.   94 Goldberg Ignacy, Radom ul. Sporna 7

Poz. 166 Kuczyński Adam, Radom, ul. Mariacka 15 m 1

Poz. 185 Łypaczewski Lucjan, Radom, DOKP

Poz. 220 Olszewski Kazimierz, Radom, ul. Lubelska 41

Poz. 228 Paschalski Kazimierz, Radom

Poz. 244 Potemski Edward, Chlewiska, st. Szydłowiec

Poz. 263 Rozenman Ignacy, Radom, ul. Kościelna 16

Poz. 280 Skulski Stanisław, Radom, ul. Trawna 9

Lata 1921-1939

Od 1925 r. intensywnie zabiegano o ponowne skupienie w S.E.P. radiotechników i teletechników. Doroczne Zebranie Rady Delegatów Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich obradujące w Toruniu w dniu 1 czerwca 1928 r. w porządku dziennym ujęło sprawę reorganizacji Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich i projekt nowego statutu. Wynika z tego jednocześnie że statut przygotowano w uzgodnieniu z władzami Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, a więc z wiedzą, że w najbliższej przyszłości nastąpi rozwiązanie się tego Stowarzyszenia i przejście jego byłych członków do Stowarzyszenia skupiającego elektrotechników. Po długiej dyskusji przy rozważaniu projektu zebranie projekt ten zasadniczo przyjęło, stwarzając tym samym warunki do przyszłego włączenia w swoją strukturę radiotechników. Powołano Zarząd Główny, utworzono oddziały równocześnie zmieniając nazwę dotychczasową Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Elektryków Polskich S.E.P. Dzięki temu w dniu 22 maja 1929 r. bezpośrednio po Zebraniu Likwidacyjnym Stowarzyszenia Radiotechników Polskich zaistniała Sekcja Radiotechniczna (S.R.S.E.P.) Teletechnicy skupieni w Stowarzyszeniu Teletechników Polskich przystąpili do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w toku XI Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniach 18 – 21 czerwca 1939 r. w Katowicach i Cieszynie. Zakończony w I półroczu 1939 r. proces integracji polskich elektryków wszelkich specjalności w jednym stowarzyszeniu: w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich miał otworzyć nową kartę w działalności Stowarzyszenia i szersze możliwości wpływania na rozwój wszystkich gałęzi polskiej elektryki. Oznaczenie skrótowe Stowarzyszenia po II Wojnie Światowej zostało zastąpione akronimem (skrótowcem) SEP.

 

Powstanie i działalność Oddziału Radomskiego SEP

Drugi Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników obradujący 30 X do 1.XI 1921 roku w Toruniu, powołał do życia Radomskie Koło S.E.P. obejmujące swoją działalnością woj. kieleckie, lubelskie, radomskie, chełmskie, bialsko - podlaskie. Prezesem Radomskiego Koła S.E.P. został Aleksander Chądzyński – dyrektor Elektrowni Miejskiej w Radomiu.

W następnych kilku latach teren działalności Radomskiego Koła S.E.P. zawężył się do okręgu radomsko – kieleckiego, co spowodowało zmniejszenie jego liczby członków do 6 osób.

W 1928 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów SEP w Toruniu, który uchwalił nowy statut, zmienił nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskichoraz przemianował Koła na Oddziały S.E.P. Radomski Oddział S.E.P liczył w 1928r 6 członków a prezesem został Aleksander Chądzyński. W latach 1929 - 1935 do Radomskiego Oddziału S.E.P wstąpili nowi elektrycy z Radomia, Skarżyska, Starachowic, Pionek i Dęblina powiększając stan do 15 członków, a siedzibą Oddziału w 1933r był lokal przy ul. Mariackiej 15a w Radomiu a prezesem został Adam Kuczyński.

W czerwcu 1935 roku Radomski O/S.E.P. został przemianowany na O/Radomsko-Kielecki z siedzibą w Skarżysku Kam. Zajmował się szkoleniem kadr technicznych. W następnych latach wzrosła liczba członków Oddziału Radomsko-Kieleckiego SEP osiągając liczbę 24 osób w 1939r. W 1938 r funkcję prezesa Oddziału Radomsko-Kieleckiego pełnił Wacław Demel a Komisji Rewizyjnej przewodniczył Marceli Grzywacz. W 1939 r prezesem zostaje Ignacy Gościcki (po wyzwoleniu prof. Politechniki Gdańskiej). Wiceprezesem Wacław Demel (mgr inż. dyr. Elektrowni w Kielcach). Radomski Oddział posiada również swój wkład w organizacyjny dorobek Stowarzyszenia w okresie międzywojennym poprzez udział jego członków w pracach Centralnych Komisji i agend S.E.P.. np. inż. Chędzyński był korespondentem utworzonego w 1931 r. Biura Znaku Przepisowego S.E.P. czuwającego nad jakością wyrobów ówczesnego przemysłu elektrotechnicznego.

W 1939 r. Stowarzyszenie Teletechników Polskich połączyło się z naszym Stowarzyszeniem.

Wojna w 1939 r. właściwie zamknęła pierwszy okres historii Radomsko – Kieleckiego Oddziału. Po wojnie inicjatywę Prof. Karola Przanowskiego podjęli pracownicy ZEORK-u i RUTT Radom i we wrześniu 1945 roku w Skarżysku Kam. odbyło się pierwsze po wojnie zebranie 33 trzech członków S.E.P. na którym wybrano Zarząd Oddziału, który działał do 1948 r. z siedzibą w ZEORK-u Skarżysko Kam. przy ulicy Konarskiego 12.

W 1950 r. organizuje się O/Kielecki SEP. W dniu 1 stycznia 1951 r. siedzibę Radomskiego Oddziału przeniesiono ze Skarżyska Kam. do Radomia. Prezesem Oddziału był wówczas mgr. inż. Czesław Jakobi - kier. Wydz. Elektrowni ZEOW, po którym funkcję tę przejął w 1952 r. mgr. inż. Ryszard Kwiatkowski naczelny inżynier ZEOW.

W następnych latach tego okresu funkcję prezesa O/Radomskiego SEP kolejno pełnili:

   1953 r. inż. Alesky Oszkodar dyr. ZEOW

1954 r. mgr inż. Wojciech Krzyściński z-ca k-ka wydz. Elekt. ZEOW

1955 r. mgr inż. Zenon Sarnowski z-ca dyr. ds. inw. ZEOW

1956 r. teletechnik Jan Różalski

Głównymi kierunkami działania Stowarzyszenia w tym okresie były:

-          propagowanie postępu technicznego

-          podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr technicznych oraz pomoc jednostkom gospodarki narodowej w rozwiązywaniu problemów wykonania zadanego planu 6 – letniego.

Stąd w 1951 r. została podjęta akcja organizacji Kół Zakładowych jako podstawowych ogniw Stowarzyszenia.

W Radomskim O/SEP najwcześniej powstało koło przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Radomiu.

Punktem zwrotnym w życiu nie tylko Radomskiego Oddziału ale całego Stowarzyszenia były obrady IX Zjazdu Delegatów w dniu 21 września 1956r w Krakowie, gdzie w obliczu wydarzeń politycznych tego okresu dyskusja toczyła się nad modelem i kierunkiem rozwoju Stowarzyszenia.

Zobowiązano zarząd do opracowania nowego statutu oraz włączenie się do prac nad statutem NOT. Zjazd zlecił reaktywowanie działalności Biura Znaku Przepisowego SEP jak również powołał Izby Rzeczoznawców SEP, spowodował przyspieszenie prac Centralnej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego oraz uatrakcyjnienie przynależności do SEP poprzez rozwój życia kulturalno – towarzyskiego.

Na X Zjeździe w Katowicach 15 września 1957 r został uchwalony nowy statut SEP na mocy którego oprócz istniejących już form pracy wprowadzono działalność w zakresie normalizacji, słownictwa elektrotechnicznego, historii techniki, popularyzacji zagadnień technicznych, sprawdzanie kwalifikacji energetyków i elektryków oraz nadawanie grup kwalifikacyjnych.

Prezesem Oddziału Radomskiego SEP w pełnym wydarzeń 1957 r był kol. mgr inż. Wojciech Kryściński. Jednakże dopiero kolejny Zarząd z jego Prezesem mgr inż. Stanisławem Dziurzyńskim uczestniczył w kształtowaniu właściwych kierunków pracy Stowarzyszenia.

W jubileuszowym dla Stowarzyszenia roku 1959 funkcję prezesa Radomskiego O/SEP objął Kol. Wojciech Wieliński. Aktywność społeczna wielkie zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia i osobiste cechy kol. W. Wielińskiego sprawiły, że był on w kolejnych latach wybierany prezesem Oddziału Radomskiego aż do 1987 r. Umiejętnie sterowana praca Oddziału Radomskiego SEP zaczęła dawać efekty w każdej dziedzinie działalności.

W czerwcu tego roku na Walnym Zebraniu w Domu Technika NOT wytyczono kierunki działania Oddziału SEP na kolejne 3 – lata i wybrano nowe władze. Prezesem został inż. Lech Nowosad, który pełnił swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje do 1994 r.

Okres 1991-1996 obfitował w wydarzenia mające decydujący wpływ na działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Rok 1991 był pierwszym rokiem SEP w oparciu o nowy Statut Stowarzyszenia uchwalony w Opolu na XXVI Walnym Zjeździe Delegatów SEP w dniu 15września 1990 r.

W dn. 26.02.1994 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Kół O/Radomskiego SEP na którym to wybrano nowe władze, a prezesem został kol. mgr inż. Marek Grzywacz, który to pełnił funkcję prezesa przez dwie kolejne kadencje do 2002 r. Zarówno on jak i większość członków Zarządu to wieloletni wypróbowani działacze SEP. Dzięki nim SEP wyróżniał i wyróżnia się spośród wielu Stowarzyszeń wielką aktywnością i różnorodnością pracy społecznej.

W kadencji tej zrobiono bardzo wiele dając mocne podwaliny pod dalszą działalność Oddziału Radomskiego po okresie transformacji społecznej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Po dłuższych staraniach 11 sierpnia 2000r Sąd Okręgowy w Radomiu nadał Oddziałowi Radomskiemu SEP osobowość prawną co umożliwiło prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. W okresie tym wielu naszych kolegów zostało wybranych do władz Centralnych Stowarzyszenia. Wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego Oddziału Radomskiego SEP w nowej szacie graficznej pod redakcją kol. Wiesława Michalskiego. Pełnił on również funkcję kierownika Centrum Szkolenia i Rzeczoznawstwa przy O.R SEP w latach ( 1994 – 2008 )

Co roku ukazuje się Biuletyn Informacyjny Koła TP S.A. redagowany przez kol. Bogusława Strzelca a poświęcony Światowemu Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Na WZDO w dniu 16 marca 2002 r zostają wybrane nowe władze Oddziału a prezesem zostaje ponownie kol. inż. Lech Nowosad i pełnił tę funkcję do marca 2006r.

Działalność w tym okresie to kontynuacja poprzednich lat działalności Oddziału, oraz podejmowanie nowych wyzwań.

Z inicjatywy kol Marka Grzywacza Zarząd Oddziału Radomskiego rozpoczyna starania o budowę własnej małej elektrowni wodnej (MEW) na zbiorniku wodnym w Koszorowie k/Chlewisk (uroczyste uruchomienie i otwarcie oraz włączenie do systemu elektroenergetycznego nastąpiło 07.grudnia 2006r.) Wiele wysiłku i starań aby elektrownia powstała włożył kol. Lech Nowosad a budowę nadzorował kol. Lech Dziewierz.  

W dniu 15 listopada 2005r Odział otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie

z PN-EN ISO 9001: 2001.

Zostaliśmy również zarejestrowani w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa.

Rok 2006 był rokiem trudnym i pracowitym, to okres kampanii wyborczej w Oddziale i na szczeblu Centralnym jak również przypadające uroczystości 85-lecia Oddziału.

Na następną kadencję 2006 – 2010 prezesem Oddziału został kol. mgr inż. Jacek Szydłowski

dyr. Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 2014 r..

Uroczyste obchody 85 – lecia Oddziału dały okazję do podziękowań koleżankom i kolegom

za wspaniałą współpracę oraz pochwalenie się sukcesami. W dalszym ciągu kontynuowano wypracowane i sprawdzone formy działalności w Oddziale. Podstawę działalności Oddziału stanowiły: kursy dokształcające, ustawiczne szkolenia, egzaminy na grupy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje, konkursy na najlepsze prace dyplomowe, działalność integracyjno-kulturalna, oraz wycieczki naukowo-techniczne, krajowe i zagraniczne. Poprzez te działania popularyzujemy wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową. Bardzo cieszy szybkie odbudowanie stanu liczebnego Oddziału. Dzieje się tak przy dużym zaangażowaniu Prezesów Kół. Tu wyróżnić należy kol. Henryka Niezgodę z Koła RZE Zwoleń, kol, Andrzeja Zbroszczyka – Koło przy KWP oraz sekretarza Oddziału kol. Bogusława Strzelca. Dobrze układa się współpraca z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wspólnie organizujemy szkolenia branżowe dla wszystkich elektryków tych zrzeszonych i nie zrzeszonych w Izbie. Przedstawiciele Zarządu Oddziału są delegatami do Radomskiej Rady FSNT NOT tak jak kol. Marek Grzywacz – w latach 2005-2009 Przewodniczący Radomskiej Rady FSNT NOT obecnie od 2009 r. wiceprzewodniczący, członek Rady Krajowej NOT, kol. Joanna Perkuszewska – członek Rady od br. Dyrektor Biura NOT w Radomiu, oraz kol. Jacek Szydłowski jest jednocześnie członkiem Kapituły Notowskiej Nagrody „Radomski Laur Techniki”. i kol. Bogusław Strzelec – członek. Dobrze układa się współpraca z Politechniką Radomską Wydziałem Transportu i Elektrotechniki gdzie istnieje i działa koło SEP pracowników pod przewodnictwem Pani Dziekan dr hab. inż. Elżbiety Szychty prof. zw. Politechniki Radomskiej a patronuje nam J.M. Rektor PR prof. dr hab. inż. Mirosław Luft. W roku 2007 O.R. SEP oraz koła pracownicze i studenckie Politechniki Radomskiej były organizatorami posiedzenia Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej. X Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka w 2008r również były dużą imprezą zorganizowaną w auli głównej Politechniki Radomskiej. Do sukcesu X ODME przyczynili się kol. mgr inż. Joanna Perkuszewska, kol. dr hab. inż. Dionizy Saniawa prof. PR. Organizacyjnie imprezę z dużym sukcesem poprowadził kol. Jarosław Rybski wraz z kolegami z Koła Studenckiego. Duży wkład wnieśli pracownicy Politechniki Radomskiej.

To co jest obecnie, nie powstało automatycznie, dlatego w codziennych kontaktach z elektrycznością czasem dobrze jest pomyśleć o tych, którym zawdzięczamy możliwość korzystania z niej. To do nas elektryków członków SEP należy rola przypominać przypadające rocznice tego lub innego odkrycia, oraz tworzyć i pielęgnować wspomnienia związane z życiem i pracą luminarzy elektryki.

Dużym przedsięwzięciem, którego przewodniczącym był kol. Wiesław Michalski było zorganizowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

13 października 2009 r. pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk Międzynarodowego Seminarium poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego urodzonego w 1887 r. w Radomiu uczonego, pioniera polskiej metrologii elektrycznej.

( Biuletyn O.R. nr 1/2009/20)

Prof. Włodzimierz Krukowski, był wybitnym naukowcem i praktykiem , profesorem Politechniki Lwowskiej, jego wkład w rozwój miernictwa elektrotechnicznego udokumentowany jest licznymi publikacjami, książkami i patentami. Był społecznikiem i aktywnym działaczem SEP. W trakcie seminarium zostało odsłonięte popiersie Profesora. Zaproponowano też aby miasto Radom pamięć o swym wybitnym rodaku prof. Włodzimierzu Krukowskim uwidoczniło wyraźniej np. poprzez. nazwę ulicy, czy ronda jego imieniem.

Znając historię naszej ojczyzny, naszego narodu, wiemy że długa jest lista wybitnych Polaków, którzy na przełomie XIX i XX wieku nie mogli tworzyć i pracować na ziemiach rdzennie polskich. Nadszedł więc czas na ich przywrócenie ojczyźnie.

Z perspektywy czasu widać, że wybór tego uczonego na patrona Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich okazał się ze wszech miar trafny i jak dotąd prof. Włodzimierz Krukowski znakomicie broni się sam przed koniunkturalizmem i zawirowaniami politycznymi.

Patetycznie, być może, brzmią słowa: honor, godność, wierność, odpowiedzialność, odwaga, uczciwość, człowieczeństwo, patriotyzm, ale coraz bardziej wszyscy do nich tęsknimy: dorośli i młodzież, żyjący w świecie kryzysu wartości i upadku autorytetów.

Nie tyle potrzeba nam słów, by pouczać, ile konkretnych żywych przykładów, aby pociągały i zachęcały do naśladowania.

Zginął z rąk Gestapo z ¾ lipca 1941r wraz z pozostałymi polskimi profesorami Lwowskich uczelni.

Jako Profesor wychował On i pozostawił po sobie wielu wychowanków , którzy kontynuowali Jego dzieło w wielu ośrodkach przemysłowych a po II wojnie światowej w różnych środowiskach akademickich w całej Polsce.

Od 2009 r. miejscem szczególnej pamięci o prof. W. Krukowskim stało się Jego miasto rodzinne Radom.

A najważniejsze, że pamięć o prof. W. Krukowskim trwa w Jego dziełach – książkach publikacjach, a także w sercach i dziełach innych naukowców, którzy podążają utorowaną przez Niego drogą.

Dzieła te uczą wnikliwego spojrzenia na pomiar i pokazują jak głęboka musi być wiedza metrologa, jak wiele zjawisk trzeba uwzględnić i jak adekwatnie je zamodelować, by wynik pomiaru był wiarygodny. Dzisiaj niekiedy jakby się zapomniało o tej istotnej roli „czynnika ludzkiego” w pomiarach.

Kadencję 2006-2010 kończymy 470 członkami w 16 Kołach i 4 członkami wspierającymi: PSE Wschód S.A., ZEORK Skarżysko Kamienna S.A. (obecnie PGE dystrybucja Oddział w Skarżysku Kamiena), Elektrownia Kozienice S.A., TRANS-ENERGO S.A. Wspiera nas również Urząd Dozoru Technicznego i liczymy w przyszłości na bliższą merytoryczną współpracę.

W dniu 13.03.2010 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego wybrało na 43 kadencję (2010-2014) prezesa Oddziału i 14 osobowy Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Zarząd

Prezes             mgr inż. Jacek Szydłowski

Wiceprezesi     mgr inż. Joanna Perkuszewska-Warchoł

Wiesław Michalski, dr hab.inż. Dionizy Saniawa prof. PR

Sekretarz                 inż. Bogusław Strzelec

Skarbnik           mgr inż. Marek Grzywacz

Członkowie    mgr inż. Stanisław Bajon, inż. Jerzy Cholewiński, mgr inż. Wojciech Jaroszek,

Grzegorz Makarski, mgr inż. Stanisław Mrugalski, Henryk Niezgoda, mgr inż. Andrzej Rabiniak, mgr inż. Mirosław Szczesniak, dr inż. Jerzy Wojciechowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - inż. Janusz Alot

Barbara Nosarzewska, Adam Nowak, mgr inż. Jan Sawicki

Pracownicy biura

Kierownik CSzIRz O/R - inż. Janusz Alot

Sekretariat - Barbara Cholewinska, mgr Adriana Senator

Gł. Ksiegowa - mgr Ewa Sowa

Kadencja ta obfitowała w wiele ważnych wydarzeń.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego W. Michalski przedstawił wyniki z realizacji postanowień I Międzynarodowego Seminarium, a mianowicie:

20.01.2011 r. – Zarząd Główny SEP nadał Oddziałowi Radomskiemu imię prof. Włodzimierza Krukowskiego

20.04.2011 r. – Zarząd Główny SEP zatwierdził wzór ogólnopolskiego medalu im. prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz regulaminu przyznawania tego medalu (medal ten został ustanowiony przez XXXV WZD SEP w Katowicach w dniach 25-26.06.2010 r. na wniosek Zarządu Oddziału Radomskiego.

Ustanowienie medalu ma na celu: upamiętnienie działalności i zasług prof. Włodzimierza Krukowskiego oraz upamiętnienie jego tragicznej śmierci wśród grona profesorów lwowskich w nocy ¾. lipca 1941r) projekt medalu wykonał kol. Wiesław Michalski.

20.06.2011 r. – Na wniosek Oddziału Radomskiego SEP Rada Miasta Radomia podjęła uchwałę Nr 151/2011 o nadaniu ulicy dojazdowej do budynku NOT nazwy prof. Włodzimierza Krukowskiego.

W dniach 1-3.07.2011 –Udział delegacji Zarządu O/R Kol. Kol. Marka Grzywacza, Wiesława Michalskiego, Joanny Perkuszewskiej, Bogusława Strzelca oraz przedstawiciela PTET i S prof. Jerzego Mickiewicza (Członka Honorowego SEP oraz Członka Honorowego PTET i S) w uroczystościach odsłonięcia pomnika ku czci pomordowanych przez gestapo polskich profesorów wyższych uczelni lwowskich w 70 rocznicę kaźni, wśród których był elektryk prof. Włodzimierz Krukowski. Oddział Radomski przekazał z tej okazji kwotę 5.000,- na budowę pomnika. (Uchwała Z.O.R nr 10/4/2011)

Ze względu na dobrą kondycję finansową Oddziału mogliśmy realizować nowe zamierzenia dla dobra członków i spokojnie patrzeć w przyszłość.

W dniu 17 października 2011 r. w Radomiu w auli A-5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej pod naukowym patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN odbyło się

II Międzynarodowe Seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego, w związku z 70 rocznicą Jego śmierci w ramach obchodów 90-lecia O.R. SEP Organizatorami seminarium byli: Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Seminarium poprowadzili Wiesław Michalski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prof. Jerzy Mickiewicz – Przewodniczący Komitetu Programowego.

W obu seminariach uczestniczyli zaproszeni goście z Lwiwskiej Politechniki z Ukrainy : prof. Orest Iwachiw, prof. Pylyp Skoropad, prof. Włodzimierz Choma. Licznie reprezentowane także były politechniki krajowe. ( Biuletyn O.R. nr 1/2011/21)

Planujemy wydanie monografii o prof., Włodzimierzu Krukowskim Patronie Oddziału Radomskiego SEP.

Dnia 21 października 2011 r. odbyła się uroczysta Gala z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Miejscem spotkania jubileuszowego była Resursa Obywatelska w Radomiu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele firm partnerskich, współpracujących, członkowie, przedstawiciele środowiska elektrycznego regionu radomskiego, oraz zaproszeni goście (ok. 140 osób) m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Bożenna Pacholczak, wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, wiceprezydent Miasta Radomia Krzysztof Ferensztajn, prezes Zarządu Głównego SEP Jerzy Barglik, prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT Waldemar Fabirkiewicz . W ramach Gali wręczone zostały odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe dla członków Stowarzyszenia.

Odznaczenia państwowe, za zasługi w działalności społecznej i stowarzyszeniowej, z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Dariusza Piątka otrzymali:

 • Złoty krzyż Zasługi: Jacek Szydłowski, Joanna Perkuszewska-Warchoł

       Srebrny Krzyż Zasługi: Bogusław Strzelec Odznaczenia NOT-owskie wręczył

       prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT:

 • Złota Odznaka Honorowa: śp. Zbigniew Ikwanty (odebrał syn Marcin Ikwanty)
 • Srebrna Odznaka honorowa: Władysław Chmielewski

Zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SEP z dnia 28.09.2011 przyznano dla Członków Oddziału Radomskiego SEP z okazji Jubileuszu 90-lecia następujące odznaczenia:

 • Złota OH SEP: Mirosław Ślęzak,
 • Srebrna OH SEP :Ireneusz Cecuła, Danuta Grzywacz, Bogusław Janeczek, Stanisław Kądziela, Leonard Kowalczyk, Ryszard Kołtunowicz, Borys Madejski, Marian Mierzwa, Henryk Niezgoda, Zbigniew Olczykowski, Tomasz Raczkowski, Jarosław Rybski, Marian Schab, Grzegorz Szaniawski, Maciej Szykowny, Cezary Włodarczyk, Tadeusz Żyłka, Firma ASAJ Sp. z o.o. Oddział w Radomiu,
 • medal im. Romana Podoskiego: Janusz Alot,
 • medal im. Mieczysława Pożaryskiego: Leszek Jastrzębiowski,
 • medal im. Kazimierza Szpotańskiego: Jerzy Cholewiński, Andrzej Rabiniak, Tadeusz Stasiak,

Oddział Radomski SEP był również w 2013 r. gospodarzem i organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki zorganizowanych przez Koło przy Elektrowni ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych w dniu 10. 06. 3013 r. pod przewodnictwem kol. Marka Grzywacza.

W dniach 27 - 29 września 2013 r. w Rzeszowie i we Lwowie odbyły się uroczyste obchody patrona roku 2013 w SEP prof. Romana Dzieślewskiego z okazji 150-lecia urodzin.

W uroczystościach uczestniczyli z Oddziału Radomskiego SEP Kol. Kol. : Marek Grzywacz

i Wiesław Michalski.

Jednak najważniejsza część uroczystości miała miejsce w sobotę we Lwowie, gdzie udała się pięćdziesięcioosobowa grupa sepowców oraz rodzina Profesora.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnej wizyty w słynnej Auli Matejkowskiej Politechniki Lwowskiej, gdzie uczestników powitał prorektor ds. wspólpracy Międzynarodowej prof. Yuriy Rashkevych.

Kręcono dalszą część filmu o Profesorze z uroczystości w Rzeszowie i Lwowie.

Następnie zwiedzaliśmy Lwów miasto naszych pielgrzymek narodowych, za każdym razem kiedy się tu przyjeżdża, widzimy coś nowego. Lwów zaskakuje. Ślady polskiej przeszłości mieszają się z ukraińskim apetytem na życie. Lwów żyje z fantazją i pomysłowo.

Kulminacyjnym, bardzo wzruszającym momentem uroczystości było złożenie wieńca i zapalenie zniczy przy odnowionym grobowcu rodziny Dzieślewskich na Cmentarzu Łyczakowskim.

Odnowienie grobowca na zabytkowym Cmentarzu Łyczakowskim stało się możliwe dzięki wniesieniu składek przez wszystkie Oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich!

18. 12. 2013 r. Zgłoszenie do PGE Obrót S.A. o zaprzestaniu działalności wytwarzania energii elektrycznej w MEW z dniem 01. 01. 2014 r.

Uzyskano - zgodę z PGE na rozwiązanie umowy z dniem 31.12. 2013 r. oraz wyłączono MEW

z eksploatacji 01.01.2014 r.

Poszukując nowych możliwości oraz realizując założenia statutowe stowarzyszenia z inicjatywy kol. Prezesa Jacka Szydłowskiego, Zarząd O.R. postanowił. rozpocząć działania w zakresie odnawialnych źródeł energii a w szczególności w zakresie energetyki fotowoltaicznej.

02.11.2012 r. podjęto działanie zmierzające do utworzenia Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych (CKF) pod kierownictwem kol. mgr inż. Radosława Gutowskiego. Uroczysta inauguracja otwarcia laboratorium nastąpiła 17. 10. 2013 r.

Kadencję 2010-2014 kończymy 470 członkami w 16 Kołach i 3 członkami wspierającymi: PSE Wschód S.A., ZEORK Skarżysko Kamienna S.A. (obecnie PGE dystrybucja Oddział w Skarżysku Kamienna), Elektrownia Kozienice S.A.

W dniu 01.03.2014 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego wybrało na 44 kadencję (2014-2018) nowego prezesa Oddziału i 14 osobowy Zarząd.

Prezentacji do wręczenia honorowych odznaczeń i wyróżnień SEP dokonał wiceprzewodniczący obrad Kol. Marek Grzywacz co następuje:

Złota Odznaka Honorowa SEP:

Kol. Waldemar Bąk                   - Koło Oddziałowe

Kol. Marek Nosarzewski- Koło przy Orange Polska S.A.

Kol. Jerzy Wojciechowski           - Koło przy UT-H Radom

Kol. Marcin Zep             - Koło przy PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam

Srebrna Odznaka Honorowa SEP:

Kol. Barbara Cholewińska          - Koło Seniorów

Kol. Lech Gniadek                     - Koło Oddziałowe

Kol. Krzysztof Kowalczyk           - Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A.

Kol. Andrzej Lisak                     - Koło przy UT-H Radom

Kol. Witold Wiśniewski   - Koło przy ZSE Radom

Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego

Kol. Joanna Perkuszewska         - Koło przy Orange Polska S.A.

Kol. Dionizy Saniawa                 - Koło Oddziałowe

Kol. Jan Siwicki             - Koło Seniorów

Kol. Maciej Szykowny    - Koło przy ZSE Radom

Kol. Hanna Tabor                      - Koło Oddziałowe

Medal im. prof. Stanisława Fryze

Kol. Marek Grzywacz     - Koło Oddziałowe

Medal im. prof. Kazimierza Szpotańskiego

Kol. Leszek Jastrzębiowski         - Koło przy PSE Wschód S.A.

Aktu dekoracji dokonali Kol. Jan Musiał, Kol. Marek Grzywacz członkowie ZG SEP oraz Jacek Szydłowski Prezes Oddziału.

WZDO przystąpiło do wyboru Prezesa Radomskiego Oddziału SEP. Zgłoszono jedną kandydaturę Kol. Wiesława Michalskiego – Prezesa Koła Oddziałowego. Na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału wybrało Kol. Wiesława Michalskiego, który uzyskał 46 głosów, co stanowi 90 % ważnych głosów. Nowo wybrany Prezes podziękował zebrany za wybór, zobowiązując się do aktywnej pracy dla Oddziału Radomskiego SEP.

Walne Zgromadzenie w dalszej części przystąpiło do wyboru władz: ZO, KRO, Sądu Koleżeńskiego, delegatów na WZD SEP i do RFSNT NOT.

Członkami Zarządu Oddziału Radomskiego SEP zostali wybrani:

 1. Piotr Brzeziński- Koło przy PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam.
 2. Grzegorz Dasiewicz- Koło przy RE Zwoleń
 3. Radosław Figura- Koło przy UT-H Radom
 4. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 5. Krzysztof Krzysztoszek- Koło przy PSE Wschód S.A. – Radom
 6. Stanisław Mrugalski- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. Kozienice
 7. Marek Pereta- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. Kozienice
 8. Joanna Perkuszewska- Koło przy Orange Polska S.A. Radom
 9. Andrzej Rabiniak- Koło Oddziałowe
 10. Jarosław Rybski- Koło przy PSE Wschód S.A. – Radom
 11. Dionizy Saniawa- Koło Oddziałowe
 12. Bogusław Strzelec- Koło przy Orange Polska S.A. Radom
 13. Mirosław Szcześniak- Koło przy RE Radom
 14. Jacek Szydłowski- Koło przy ZSE Radom

Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali:

 1. Jerzy Cholewiński- Koło Oddziałowe
 2. Paweł Kubicki- Koło Oddziałowe
 3. Adam Nowak- Koło Oddziałowe
 4. Maciej Szykowny- Koło przy ZSE Radom

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:

 1. Krzysztof Bitner- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. Kozienice
 2. Paweł Kiełbasa- Koło przy PSE Wschód S.A. – Radom
 3. Zdzisław Szewczyk- Koło przy RE Radom

Delegatami na WZD zostali:

 1. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 2. Joanna Perkuszewska- Koło przy Orange Polska S.A. Radom
 3. Bogusław Strzelec- Koło przy Orange Polska S.A. Radom
 4. Jacek Szydłowski- Koło przy ZSE Radom

oraz Wiesław Michalski- Prezes Oddziału - Koło Oddziałowe

Delegatami do RR FSNT NOT zostali:

 1. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 2. Bogusław Strzelec- Koło przy Orange Polska S.A. Radom
 3. Jacek Szydłowski- Koło przy ZSE Radom

Następnie członkowie wybranych Komisji dokonali ukonstytuowania się.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału został Kol. Jerzy Cholewiński, a Sądu Koleżeńskiego Oddziału Kol. Zdzisław Szewczyk.

W nowej kadencji, młodzi członkowie O.R. SEP skupieni w Kole studenckim ELEKTRYK przy UT-H w Radomiu uczestniczyli w II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie 4-5. kwietnia 2014 r.

Głównym celem było przedyskutowanie obecnej sytuacji młodzieży i zapoznanie się z jej kryteriami wartości i filozofią jej działania. Podjęta została próba odpowiedzi na kluczowe pytania o to jak należy działać, jakie warunki tworzyć, aby młodzież chętnie włączała się w działalność, niestety starzejącego się Stowarzyszenia.

Zadowalającym jest fakt, że w naszym oddziale Radom w ostatni czasie studenci chętniej angażuje się w działalność organizacji i na tle innych nawet większych środowisk wypadamy dobrze. Co rocznie młodzież uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez różne oddziały SEP i ośrodki akademickie w kraju w ramach Ogólnopolskich dni Młodego Elektryka.

26. 03. 2014 r. na wniosek Oddziału Radomskiego URE cofnął koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w MEW Koszorów.

W dużej mierze przy współpracy z naszą uczelnią Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu wypracowaliśmy działania związane z utworzeniem Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych co zaowocowało uzyskaniem akredytacji naszego laboratorium (jednego z pierwszych w kraju) na wykonywanie akredytowanych szkoleń w zakresie fotowoltaiki, a nastąpiło to 29. 09. 2014 r. Duży wkład pracy w organizację laboratorium i uzyskanie akredytacji UDT wnieśli koledzy prowadzący laboratoria, dr inż. Radosław Figura pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego jednocześnie członek Z.O.R. SEP i mgr inż. Radosław Gutowski Kierownik CKF SEP. Jesteśmy wiodącym ośrodkiem jako CKF w Stowarzyszeniu. Już od stycznia 2014 r. nasi specjaliści uczestniczyli w szkoleniach grupowych w ramach CKF w różnych rejonach kraju dla różnych instytucji jak: Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach, SEP O/Rzeszów,  NOT Białystok. Uczestniczyliśmy w ramach szkoleń młodych osób zagrożonych bezrobociem w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ochotnicze Hufce Pracy w Augustowie, Olsztynie, Słupsku, Krakowie, Sieradzu, Białej Podlaskiej, Ostrołęce. Pierwsze akredytowane szkolenie dla instalatorów OZE wykonane przez nasz ośrodek odbyło się w maju 2015 r.

W związku ze ŚDT i SI 17. 05. 2014 r. zorganizowana została przez Koło przy Orange dla członków Oddziału wycieczka do Kazimierza nad Wisłą. Organizowana corocznie jest jedną z ważniejszych imprez integracyjno-technicznych w Oddziale.

Na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Szczecinie 5-8.06.2014 r. wybraliśmy nowe władze centralne SEP. Delegatami z Oddziału Radomskiego byli ,Marek Grzywacz wybrany na v-ce Prezesa SEP, Wiesław Michalski, Joanna Perkuszewska, Bogusław Strzelec, Jacek Szydłowski

i Jerzy Cholewiński wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. Coroczna wycieczka turystyczna dla członków w tym roku została zorganizowana we wrześniu do Transylwanii w Rumunii. Każdego roku Zarządu O.R. SEP   czci pamięć Patrona O.R. SEP prof. Włodzimierza Krukowskiego z okazji Jego urodzin. Dużym wydarzeniem w stowarzyszeniu było

zorganizowanie w grudniu 2014 r. II Kongresu Elektryki Polskiej. W części historycznej wystąpił kol. Wiesław Michalski nt: „Historia elektryki w regionie radomsko – kieleckim”. W pracach Kongresu uczestniczyli: Rektor Prof. Zbigniew Łukasik oraz dr Jerzy Wojciechowski.

Ze względów ekonomicznych Zarząd podjął decyzję o likwidacji naszej Małej Elektrowni Wodnej usytuowanej na rzece Kobyłce w Koszorowie co w konsekwencji spowodowało złożenie zgłoszenie do Wojewody Mazowieckiego na rozbiórkę MEW (likwidację, projekt rozbiórki) Fizyczna likwidacja elementów MEW wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem rozbiórki nastąpiła w terminie do 30.04.2015 r.

Należy odnotować, że Uchwałą nr 44/2014-1018 Z.G. SEP z dnia 16.12.2014 r. wprowadził zmiany w wysokości w 2015 r. składki członkowskiej na 10,- miesięcznie normalnej i na 3,- miesięcznie ulgowej.

Minione lata owocowały aktywnym prowadzeniem społecznej pracy stowarzyszeniowej z Elektrownią Kozienice i cieszy fakt, że są kontynuowane do chwili obecnej. Zarząd Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich realizując postanowienia oraz cele statutowe, wspierany inicjatywami członków, stara się zachować w pamięci narodowej osoby, które swoimi czynami zaznaczyły swoją obecność w polskim życiu gospodarczym jako zasłużeni działacze środowiska technicznego. Zwróciliśmy się więc z inicjatywą do Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A. z prośbą o rozpatrzenie możliwości ufundowania wspólnie tablicy pamiątkowej w celu uhonorowania ludzi ściśle związanych z historia Elektrowni Kozienice. 17.12.2014 r. nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci budowniczym Elektrowni Kozienice, Adamowi Białemu i Józefowi Zielińskiemu w hołdzie za ogromne zaangażowanie w procesie budowy, rozruchu i pierwszych lat eksploatacji Elektrowni.

W stowarzyszeniu rok 2015 został ogłoszony rokiem Prof. Alfonsa Hoffmanna.

21. 09. 2015 r. kończą się uprawnienia nadane przez URE dla Komisji 162. Akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 162/123/14/15 Kadencja Komisji 161 kończy się w roku 2017. 10.09.2015 r.

Odbywają się konkursy na najlepszą prace dyplomowa prowadzonego przez O.R. SEP dla studentów UT-H w Radomiu

Studenci uczestniczą co roku w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka

W marcu 2015 r. delegacja Studenckiego Koła Naukowego ELEKTRYK uczestniczyła

w seminarium „Jakość energii elektrycznej” w Krakowie połączone z posiedzeniem

Studenckiej Rady Koordynacyjnej, uczestniczyło trzech przedstawicieli

Rada Prezesów SEP w Tarnowie odbyła się 27-28.03.2015 r. Tematem było „Miejsce i rola młodzieży i młodych działaczy w Stowarzyszeniu”. Nastąpiło również odsłonięcie tablicy pamiątkowej Prof. Romana Dzieślewskiego w Tarnowie.

Z okazji .ŚDT i SI na Konferencja Okrągłego Stołu w Sali Kolumnowej Sejmu RP. nadane zostały Szafirowe Honorowe Odznaki SEP kol. kol. Tadeuszowi Łapie i Stanisławowi Bajsonowi, oraz godność Zasłużonego Seniora otrzymał kol. Jacek Szydłowskiemu.

Były też i smutne chwile kiedy 25.05.2015 r. Odszedł od nas kol. Henryk Niezgoda, wieloletni Prezes Koła przy R.E. Zwoleń, Członek Z.O.R. w kadencji 2010-2014

Coroczna wycieczka turystyczna dla członków w tym roku została zorganizowana we wrześniu do Transylwanii do Augustowa i na Litwę.

Członkowie Oddziału uczestniczą aktywnie w wydarzeniach technicznych zarówno w kraju jak i zagranicą. W czerwcu 2015 r. Kol. Radosława Figury przewodniczący sekcji OZE Z.O.R. uczestniczył w targach energii odnawialnej Intersolar w Monachium.

Na targach ENERGETIKS 2015 w Lublinie. – Podczas Seminarium Energetyki Odnawialnej, wykład wygłosił kol. Radosław Gutowski kierownik naszego Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych pt. „Typowe błędy przy montażu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych”

W czerwcu 2015 r. w I Sympozjum Historii Elektryki na Politechnice Gdańskiej uczestniczył, kol. Wiesław Michalski.

Od początku kadencji bardzo aktywnie działa Koło Przy PGE Dystrybucja w Skarżysku pod przewodnictwem naszego członka Zarządu kol. Piotra Brzezińskiego.

Dzień Energetyka w 2015 r. obchodziliśmy uroczyście w PGE Oddział Skarżysko Kam. Uczestniczyli: kol. Marek Grzywacz v-ce Prezes SEP wręczając członkom Koła SEP srebrne i złote Honorowe Odznaczenia Stowarzyszeniowe. Kol. Wiesław Michalski Prezes Oddziału Radomskiego SEP wręczył listy z życzeniami oraz książki „Roman Dzieślewski” dyrektorom Panu Wojciechowi Kurkowi oraz Panu Tomaszowi Hermanowi.

XX Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Rzeszów – Iwonicz Zdrój, które odbyło się

21.09.2015 r. uczestniczył w sesji III kol. Wiesław Michalski i wygłosił referat „ Działania OR SEP dla uczczenia pamięci swego Patrona – dokonania dotychczasowe oraz planowane w 2016 rocznicowym roku”

W realizacji jest wydanie monografii w 2017 r. o prof., Włodzimierzu Krukowskim Patronie Oddziału Radomskiego SEP w 130 rocznicę urodzin pod przewodnictwem autorskim prof. Jerzego Hickiewicza Członka Honorowego SEP i członka Honorowego PTET i S.

W październiku 2015 r odbyły się uroczystości 30. lecia Koła SEP przy Rejonie Energetycznym w Radomiu. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia, uczestniczyli V-ce prezes SEP Marek Grzywacz, prezes O.R. Wiesław Michalski, v-ce prezesi O.R. Joanna Perkuszewska, Dionizy Saniawa, Jacek Szydłowski, oraz skarbnik Bogusław Strzelec.

Pamiętamy o zmarłych kolegach odwiedzamy ich groby. W tym roku zapaliliśmy znicze na grobach: Marcelego Grzywacza, Wojciecha Wielińskiego, Tadeusza Witkowskiego, Tadeusza

Borysewicza, Piotra Markockiego, Henryka Niezgody, Barbary Nosarzewskiej, Teresy Kośmider,

Zbigniewa Ikwantego, Stanisława Kądziela, Jerzego Tarczyńskiego, Leszka Borowieckiego.

Przedstawiciele O.R. SEP uczestniczą w przedsięwzięciach na rzecz miasta Radomia

Na zaproszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej bierzemy udział w dyskusji nad ładem przestrzennym miasta Radom.

W 2016 r. Oddział Radomski SEP będzie obchodził 95-lecie istnienia i będzie miał okazję do wniesienia istotnego wkładu w rozwój miasta. Cieszy nas, że dzięki temu będziemy mogli jeszcze mocniej zaprezentować swoje propozycje oraz pokazać szerokie zaangażowanie społeczne.

Zgłosiliśmy do dyskusji naszego kol. mgr inż. Radosława Gutowskiego jako naszego

przedstawiciela.

W konkursie fotograficznym – przyznano pierwsze miejsce, i dwa wyróżnienia.

Pod koniec roku zrealizowaliśmy szkolenia w ramach „OHP jako realizator usług rynku pracy” z zakresu instalator instalacji fotowoltaicznych.

W 2015 r. odbyło się 51 kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na grupy SEP w tym 3 indywidualne – przeszkolono 392 osoby.

K.K. nr 161 przyjęła 1243 egzaminy

K.K. nr 162 przyjęła   1272 + 378 = 1650 egzaminów

Roku 2016 w SEP jest rokiem Prof. Władysława Latka (1916-1991) pracownika naukowo-dydaktycznego Politechniki Warszawskiej, wychowawcy młodych kadr elektryków, twórcy szkoły naukowej w zakresie turbogeneratorów, działacza społecznego, prezesa Oddziału Warszawskiego SEP, wiceprezesa i członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jest to rok również obchodów jubileuszu 95. Lecia istnienia Oddziału Radomskiego SEP.

W roku obecnym liczący prawie 500 członków Oddział Radomski podejmuje różne działania, organizowane cyklicznie jak i bezpośrednio związane z jubileuszem. W ramach obchodów odbędą się: szkolenia, seminaria, prezentacje firm.

Ukaże się wydawnictwo „Historia elektryki w regionie radomskim”. Wydawnictwo okolicznościowe poświęcone historii Oddziału, oraz Biuletyn Informacyjny Oddziału z materiałami na konferencję techniczną która odbędzie się w dniu Gali 95-lecia jako wyzwanie dla sektora energetycznego w XXI w. czyli rozwój nowoczesnych technologii konwencjonalnych, atomowych i odnawialnych.

Odbędzie się konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską dla studentów kierunku Transport i Elektrotechnika na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Planujemy wyjazd do Lwowa przedstawicieli Zarządu Oddziału Radomskiego na uroczystości upamiętnienia 75-lecia kaźni profesorów lwowskich w tym Patrona Oddziału Radomskiego prof. Włodzimierza Krukowskiego. Organizowany jest konkurs fotograficzny – „Człowiek i elektryczność” oraz imprezy integracyjne jak wycieczka techniczno-krajoznawcza. Zwieńczeniem uroczystości będzie Gala Jubileuszowa 21.10. 2016 r. w mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu stanowią: Joanna Perkuszewska – Przewodnicząca, oraz zastępcy: Marek Grzywacz, Wiesław Michalski, Jacek Szydłowski, Radosław Gutowski, Piotr Brzeziński, Radosław Figura, Paweł Kubicki oraz sekretarz Bogusław Strzelec.

Pierwszym wydarzeniem w ramach jubileuszu to Zebranie Plenarne Zarządu z członkami Oddziału i spotkanie świąteczno – noworoczne z Prezesem SEP dr Piotrem Szymczakiem., Obchodziliśmy również Jubileusz 90. lecia urodzin kol. Tadeusza Łapy. Spotkanie odbyło się w Mazowieckiem Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

W styczniu powstało nowe Koło przy RE Kozienice, w spotkaniu wyborczym w dniu uczestniczyli Wiesław Michalski Prezes Oddziału , Paweł Kubicki członek Komisji Rewizyjnej Oddziału, oraz członek Zarządu, inicjator i opiekun z ramienia Z.O.R. a zarazem Przewodniczący Kola przy PGE Dystrybucja w Skarżysku Kam. Piotr Brzeziński.

W konkursie na najaktywniejsze Koło SEP w 2015 r bierze udział Koło SEP przy PGE Dystrybucja w Skarżysku Kamiennej z inicjatywy jego Prezesa Piotra Brzezińskiego.

Jednocześnie należy podkreślić że koledzy nasi biorą czynny udział w Centralnych Komisjach i Sekcjach przy zarządzie Głównym SEP:

Marek Grzywacz – wiceprezes SEP, Członek Zarządu, Przewodniczący CK Statutowej SEP,

                                 Przewodniczący CK SEP ds. Współpracy z NOT.

Wiesław Michalski – Członek CK Historycznej SEP, Członek CK Sekcji Instalacji i Urządzeń

                                Elektrycznych SEP, Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Współpracy

                                 z Ukrainą.

Joanna Perkuszewska – Członek CK SEP ds. Współpracy z NOT

Stanisław Bajon - Członek CK Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP

Jerzy Cholewiński – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej SEP

Delegatami do RR FSNT NOT są: Kol Marek Grzywacz – gdzie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu, Kol. Bogusław Strzelec – który jest członkiem Komisji Rewizyjnej, oraz Kol. Jacek Szydłowski - który pracuje w Kapitule ustanowionej w 2008 r. Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki. Ponadto kol. Marek Grzywacz jest delegatem do Rady Krajowej FSNT NOT.

95 lat działalności Radomskiego Oddziału SEP, to tysiące godzin bezinteresownej i ofiarnej pracy elektryków różnych specjalności na rzecz rozwoju Kielecczyzny, Ziemi Radomskiej i kraju, w każdych warunkach społecznych i sytuacjach.

Jednakże większość społecznych działaczy Stowarzyszenia pracowało nie dla rozgłosu czy osobistych korzyści, ale z wewnętrznej potrzeby maksymalnego wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia i czasu dla ogólnego dobra społeczeństwa, regionu i kraju.

Nawet ten nie doskonały przegląd 90 – letniej społecznej działalności Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Radomiu obrazuje i uzasadnia sens pracy społecznej kolejnych pokoleń elektryków w szeregach Stowarzyszenia, którego rozwój jest największym zadośćuczynieniem dla uczestników pierwszego Zjazdu Organizacyjnego SEP w czerwcu 1919 r

W rok 2016 weszliśmy nie tylko z radością i zadowoleniem ale również z zadumą nad tym czego dokonaliśmy i nad tym co nas czeka w przyszłości, więc wznieśmy toast za optymizm w naszych działaniach społecznych i zawodowych by nasze działania w elektrotechnice nie odstawały od osiągnięć światowych a nawet je przewyższały.

To umożliwią nam – nasza wrodzona narodowa inteligencja, zapał, ambicja i upór.

I za to nam wszystkim chwała !

Tak trzymać !

Opracował

Wiesław Michalski