2019-02-20

Jak zostać członkiem.

Chcesz zostać członkiem SEP - złóż deklarację -  Pobierz
 

Składki członkowskie:
Składka członkowska normalna wynosi  -    13 zł miesięcznie
Składka członkowska ulgowa wynosi     -  6,50 zł miesięcznie

1. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

  • członkowie honorowi SEP,
  • zasłużeni seniorzy SEP .

2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowanych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek członków SEP:

   1) bezrobotnych,

   2) przebywających na świadczeniach przedemerytalnych,

   3) w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Składki ulgowe opłacają członkowie SEP:

   1) emeryci i renciści,

   2) studenci i uczniowie,

   3) przebywający na urlopach wychowawczych,

   4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

   5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej.


Opłatę za składki należy przekazywać na konto:
96 2490 0005 0000 4530 9622 1675
Alior Bank

Odbiorca:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Radomski
26-600 Radom
ul. W. Krukowskiego 1

W temacie przelewu należy podać: nazwisko, koło i okres jakiego dotyczy wpłata.